Õigustõlge

Õigustõlge on õigussuhteid reguleerivate dokumentide tõlge. See hõlmab nii erinevat tüüpi rahvusvahelisi suhteid reguleerivate juriidiliste dokumentide tõlget kui ka erinevatest riikidest pärit õigusspetsialistide infovahetuse ja kogemuste vahetamise eesmärgil toimivate õigustekstide tõlget. Õigustõlget peetakse üheks raskeimaks tõlkeliigiks, kuna see ei nõua tõlkijalt mitte ainult keeleoskust, vaid ka laialdasi teadmisi seadustest, erinevatest õigusaktidest ja rahvusvahelistest standarditest. Seetõttu on vajalik, et täpse ja professionaalse tulemuse saavutamiseks oleks tõlge juriidiliselt pädev.
 

Õigustõlke liigid:

  • lepingute, kokkulepete ja korralduste tõlge, ostu-müügilepingute, ruumide rendilepingute, töö- ja litsentsilepingute tõlge,
  • asutamisdokumentide (põhikirjad, resolutsioonid, protokollid, registreerimissertifikaadid jms) tõlge, dokumentide legaliseerimine,
  • erinevate riikide valitsusasutuste õigusaktide tõlge (seadused, protokollid, resolutsioonid, ettekirjutused ja määrused),
  • kohalike õigusaktide tõlge (määrused, korraldused jne),
  • kohtudokumentide tõlge (avaldused, petitsioonid, kohtuotsused, juhised ja resolutsioonid), dokumentide legaliseerimine,
  • igat tüüpi lisadokumentide tõlge (volikirjad, sertifikaadid, litsentsid ja load), dokumentide legaliseerimine.

 


Õigusdokumentide tõlge hõlmab selliseid juriidilisi valdkondi nagu konstitutsiooniline, administratiivne, tsiviil-, äri-, maksu-, kriminaal- ja rahvusvaheline õigus ning muud tüüpi õigussuhted.
 

Õigussuhete spetsiifiline iseloom peitub selles, et mistahes viga või ebatäpsus dokumendis võib põhjustada raskeid õiguslikke tagajärgi. Tahtmatu trükiviga või väike puudus võib viia näiteks tehingu mittesõlmimiseni või ei pruugi takistada varakahju ja nõuete kohtusse esitamise võimalust. Seetõttu nõuab õigusteksti tõlkimine teatud kvalifikatsiooni — õigustõlkeid teostavad professionaalsed tõlkijad, kellel on kas suur töökogemus vastavas valdkonnas või lisaks juriidiline haridus.
 

Õigusteksti tõlge seab erinõudmised ka keelele ja stiilile — stiili korrektne kasutamine tagab sõnastuste täpsuse, loogilise struktuuri ja 100% autentse sisu. Seetõttu ei ole õigustekstide tõlkimiseks vaja mitte ainult teatud hulgal juriidilist pädevust, vaid ka konkreetse erialakeele ladusat valdamist. Loomulikult on vaja arvestada ka tõlke eesmärgiga: tõlge võib olla lihtsalt informatiivne, see võib olla ka dokumendi ametlik tõlge või on seda vaja näiteks notariaalse kinnitamise teostamiseks.
 

Õigustõlge on keeruline ka veel seetõttu, et mitte ainult selle keel ja stiil ei ole erinevad, vaid ka seetõttu, et õigussüsteem on igas riigis isesugune. Originaaltekst on koostatud lähteriigi eeskirjade järgi ja vastavat keelt kasutades. Tõlgitud dokumendi tekst peab peegeldama originaaldokumendi sisu ja kõiki selle juriidilisi iseärasusi väga täpselt. Samal ajal peaks see ka järgima selle riigi eeskirju, kus tõlget kasutama hakatakse, ning sisaldama sobivaid termineid.
 

Lisaks muudab õigustekstide tõlke keerukaks ka neis kasutatav terminoloogia. See on seotud õigusvaldkonna erinevate tahkudega ja neis kasutatavate terminitega.
 

Spetsiifilistele terminitele lisaks kasutatakse palju ka juriidilisi klišeesid — fraase, millel on konkreetne juriidiline tähendus. Selliste fraaside tõlge on veelgi keerulisem, kuna see nõuab õigussüsteemi süvitsi tundmist ja lingvistiliste struktuuride intelligentset valikut.
Kokkuvõtteks võib öelda, et õigustekstide tõlge sisaldab paljusid nüansse ja nõuab suurt professionaalsust.
 

Kogenud tõlkija suudab tõlkida 6–7 lk õigusteksti päevas ja tagada seejuures kõrgekvaliteetse tõlke. Kiireloomulised ja mahukad tekstid tõlgitakse mitme spetsialisti poolt samaaegselt, kusjuures igaühel neist on oma nägemus, teadmised, kogemused ja muud omadused. Kõik need mõjutavad lõpptulemust. Sellisel juhul on oluline jälgida terminiühtlust ja keelt, mis on hea kvaliteediga õigusdokumendi tõlke saavutamise üheks kriteeriumiks.
 

Meie õigustõlke spetsialistid kasutavad tõlkimisel nii traditsioonilisi trükitud abimaterjale kui ka kaasaaegseid tarkvaralahendusi.